0 slides available for this slider.

คู่มือประชาชน

ผลการดำเนินงาน

  • ผลการดำเนินงาน
  • ข้อบัญญัติ อบต,
  • รายงานการประชุมสภา 
  • สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
  • ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • แผนพัฒนาสามปี
  • แผนยุทธศาตร์
  • แผนอัตรากำลัง

สถิติการเยี่ยมชม

140801
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งหมด
60
63
257
140160
1750
2075
140801

Your IP: 54.80.68.137
Server Time: 2018-05-23 08:44:57

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศราคากลางและงบประมาณ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 

ประกาศ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 

ประกาศราคากลางและงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ม. 2 

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (ซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ 7,296.33 บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (วัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 18,341 บาท )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (วัสดุอื่น 44,400 บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกย่าง ม. 2  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (วัสดุอื่นๆ 5,225 บาท)

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,600 บาท)

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กีฬา ประโคนชัยเกมส์ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬา ประโคนชัยเกมส์ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,900 บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางและงบประมาณ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกย่าง ม. 2

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (ชุดนักกีฬา ประโคนชัยเกมส์ครั้งที่ 15)

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (ชุดอุปกรณ์กีฬา ประโคนชัยเกมส์ครั้งที่ 15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโก หมู่ที่ 7 

ประกาศ รายงานการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

ประกาศราคากลางและงบประมาณ โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโก ม.7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (วัสดุสำนักงาน 21,477 บาท) 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกาศ รายงานการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

ประกาศ รายงานการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลและวัสดุอื่นที่ใช้จัดกิจกรรม (งานวันเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 61) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จและแบบพิมพ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง (ร.9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางเผยแพร่ราคากลาง ปี 256