คู่มือประชาชน

ผลการดำเนินงาน

สถิติการเยี่ยมชม

164011
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งหมด
38
72
173
163400
1254
1965
164011

Your IP: 54.197.24.206
Server Time: 2019-02-19 07:47:42

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

..................................................

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกย่าง ตามรายการดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง  บ้านตะแบก หมู่ที่ 1  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  สายบ้านนายเชื่อง ชัยประโคน – หน้าบ้านนายอธิพงษ์ ชาญประโคน กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  ความหนา  0.15 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างกำหนด  เป็นเงินทั้งสิ้น 168,000.00  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง  บ้านตะแบก หมู่ที่ 1  ตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  จากถนนลาดยาง สายประโคนชัย - โคกเมือง – เชื่อมถนน คสล. เดิม บ้านตะแบก (คุ้มสัมพนู)  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย     ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างกำหนด  เป็นเงินทั้งสิ้น 168,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   

 

          3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง  บ้านตะโก  หมู่ที่ 7    ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  สายหมู่บ้าน-ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างกำหนด   เป็นเงินทั้งสิ้น  220,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  556,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

1.      เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.      เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานสอบราคา ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน  ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ดังนี้

2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแบก หมู่ที่ 1 ทั้ง 2 โครงการ  มีหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันวงเงินไม่น้อยกว่า  84,000.00  บาท  

2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโก หมู่ที่ 7  มีหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันวงเงินไม่น้อยกว่า  110,000.00   บาท 

3.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

4.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

5. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   

6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง

 

-2-

7. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้    

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

10. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้                       

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  6  สิงหาคม  2558   ระหว่าง เวลา10.00 น.ถึงเวลา 12.00  ณ.สถานที่ก่อสร้างโครงการ บ้านตะแบก หมู่ที่ 1  , บ้านตะโก  หมู่ที่ 7  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 7  สิงหาคม 2558  เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  3 สิงหาคม 2558    ถึงวันที่    17 สิงหาคม 2558  ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง และในวันที่   18 สิงหาคม 2558   ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอประโคนชัย  เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30  น.(เท่านั้น)

        กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19  สิงหาคม  2558  ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าว  ราคาชุดละ   500.00   บาท  ได้ที่ (เจ้าพนักงานพัสดุ)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง    ระหว่างวันที่   3 สิงหาคม 2558    ถึงวันที่  17  สิงหาคม  2558    หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4466 6224-5   ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์www.Gprocurement.go.thกรมบัญชีกลาง , www.kokyang.go.th   หรือจากเอกสารประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

         ประกาศ ณ วันที่  3  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2558

 

                                           (ลงชื่อ).............................................

                                               (นายนิมิตร เสงี่ยมศักดิ์)

                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง   เลขที่17/2558

 

การจ้างทำ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง บ้านตะแบก  หมู่ที่ 1                            ตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างลงวันที่ 3  สิงหาคม 2558  

...........................................

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง บ้านตะแบก หมู่ที่ 1  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากถนนลาดยาง สายประโคนชัย - โคกเมือง – เชื่อมถนน คสล. เดิม บ้านตะแบก (คุ้มสัมพนู)  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย     ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างกำหนด  ราคากลาง  168,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาจ้าง

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

1.5 สูตรการปรับราคา

1.6 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.7 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตาม BOQ.(Bill of Quantities)

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

 

              2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง

              2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

             2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.6

             2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รับบาล  ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

 

 

 

 

-2-

 

            2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

            2.6 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง   ประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง   ในวงเงิน                    ไม่น้อยกว่า  84,000.00   บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

            2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

           2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ      

           2.9    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้          

3. หลักฐานการเสนอราคา

 

         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมา พร้อมกับซองสอบราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ

              3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                 (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                 (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีราชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                 (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ(เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                 (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน(1)

                 (4) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                 (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (1)

 

            3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                 (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น  ลงนามในใบเสนอราคาแทน

                 (2) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น)

-3-

 

                 (3) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

                 (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ 1.7 (2)

                  (5)  สำเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อเอกสารสอบราคา 

4. การเสนอราคา

              4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูด ลบหรือแก้ไข หากมีการขุดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2.  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน                                  

ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

     ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....90.......วัน นับแต่วันเปิดซอง สอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และถอนการเสนอราคามิได้

4.3.  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน...30.....วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

4.4.  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึก ซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง  บ้านตะแบก หมู่ที่ 1     ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่17/2558  ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ตั้งแต่วันที่ 3  สิงหาคม 2558   ถึงวันที่  17 สิงหาคม 2558  ระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง  และในวันที่  18 สิงหาคม 2558   ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอประโคนชัยเวลา 08.30-16.30 น. (เท่านั้น) เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และวินิจฉัย

 

-4-

 

ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอประโคนชัย ในวันที่   19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

 

5.1    ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคา รวม

5.2    หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

               5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

                 1. ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น   ในบัญชีรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

                 2.ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                 3. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือ   มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

               4.ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้

                 5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยว ข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

 

-5-

 

5.5               องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ อาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียก ร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

  ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงฐานะที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

6. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

6.1  เงินสด

6.2    เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา

  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ

6.3     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4                 

6.4     พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้าน)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

 

 

 

-6-

 

หมายเหตุ การลงนามในสัญญาจ้าง ต่อเมื่ออนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เเล้วเท่านั้น

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบล จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น      1     งวด   ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8. อัตราค่าปรับ

 

ค่าปรับตามสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา ต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี...-....เดือน.....-...วัน  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

 

                   10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  

10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง ตามเอกสารสอบราคาแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำมาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด เสนอราคา ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1)    แจ้งการสั่งเรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกันเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องรับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

                    (3)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์นาวี

10.3       ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

 

 

-7-

 

               10.4  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใบแนบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)

11.มาตรฐานฝีมือช่าง

 

    เมื่องค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช.ปวส.และปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

 

                        11.1 นายช่างโยธา

                        11.2.......................................

                        11.3........................................

                        11.4………………………………….

 

12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้โดย   เคร่งครัด

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง

วันที่  3   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2558