คู่มือประชาชน

ผลการดำเนินงาน

สถิติการเยี่ยมชม

175027
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งหมด
78
58
621
173831
1651
3093
175027

Your IP: 34.229.24.100
Server Time: 2019-07-21 20:19:49

การศึกษา

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            จำนวน     1        แห่ง    

          1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกย่าง

                   -  เด็กก่อนเกณฑ์                                จำนวน        27      คน

-  โรงเรียนประถมศึกษา                         จำนวน  2        แห่ง                                          

          1.  โรงเรียนบ้านโคกย่างมัธยมศึกษา (ม.1-3 ขยายโอกาส)

                      2.  โรงเรียนบ้านเก็ม

สถาบันและองค์กรศาสนา  

-  วัด                                                          จำนวน  3   แห่ง     

     1.  วัดบ้านโคกย่าง    บ้านโคกย่าง  หมู่ที่2

                             2.  วัดสมานสามัคคี   บ้านเก็ม       หมู่ที่ 5

                             3.  วัดสหมิตรนฤมานบ้านโคกสูง    หมู่ที่ 6

           การสาธารณสุข

-  โรงพยาบาล      จำนวน  1   แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกย่างรับผิดชอบ 9หมู่บ้าน               -  บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข    จำนวน   3  คน        

-อาสาสมัครสาธารณสุข     จำนวน    72   คน       

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราด   ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง  มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลโคกย่าง  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

                   1.เพื่อป้องกันภัยที่เกิดขึ้นในยามปกติและฉุกเฉิน  ลดความเสียหาย  และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน

                   2.เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้รองรับสถานการณ์ขณะก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัยและแก้ไข  ฟื้นฟูสถานการณ์หลังการเกิดภัยขึ้น

                   3. เพื่อให้การปฏิบัติงาน  ดำเนินการอย่างมีรูปแบบ  มีขั้นตอนที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพและ         ประสิทธิผลแก่ประชาชน

                   4. เพื่อให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถประสานงาน และทำงานร่วมมือกันได้ดี

                   5. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถในการป้องกัน ระงับ บรรเทาและการฟื้นฟูบูรณะทันสถานการณ์ปัจจุบัน

และได้รับความร่วมมือจากทางสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย  โดยมีสายตรวจตลอดเวลาประกอบกับราษฎรเป็นคนในพื้นที่และมีอาสาสมัครของแต่หมู่บ้าน ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของแต่ละหมู่บ้านช่วยอีกแรงหนึ่งจึงทำให้ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีน้อยและในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง