องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
นางภรภัทร เชาวนาศิริ ผู้อำนวยการกองคลัง

นางภรภัทร เชาวนาศิริ

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวสุวิมล วาลีประโคน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสุวิมล วาลีประโคน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวอรฤดี ธรรมกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวอรฤดี ธรรมกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวธนาวรรณ วายประโคน ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวธนาวรรณ วายประโคน

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ว่าง

คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
 • บทบาทหน้าที่และการให้บริการ

  • กองคลัง

     มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขอ อนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สะสมงานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผล ประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน คือ 
   

  •  งานการเงิน 

     มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน 
   

  •  งานบัญชี 

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม 
   

  •  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
   

  •  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

   

  กระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของส่วนการคลัง


  กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี 

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  2. ภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 2 มกราคม  ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
  3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีที่ดิน) ระหว่าง วันที่ 2 มกราคม  ถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

   


  • การจัดเก็บภาษีป้าย

   

  ขั้นตอนการให้บริการ 

  1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  พร้อมเอกสารประกอบ 
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
  3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

   

  เอกสารประกอบการพิจารณา 

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
  2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา  (ภ.ป.7) 
  3. เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป้าย
  4. ขนาดของป้าย
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  6. สำเนาโฉนดที่ดิน 

    

  •  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

  ขั้นตอนการให้บริการ 

  1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบ แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
  3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่  (ภ.บ.ท.11) 

           

  เอกสารประกอบการพิจารณา

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 
  2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงที่ดินที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11) 
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4. สำเนาโฉนดที่ดิน 

   

  •  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ขั้นตอนการให้บริการ 

  1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
  3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 


  เอกสารประกอบการพิจารณา 

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 
  2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12) 
  3. สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ (ในกรณีการเช่า , ให้เช่าบ้าน , เช่าที่ดิน)
  4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีประกอบการค้า) สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  6. สำเนาโฉนดที่ดิน 

    

  •  การชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

  ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ผู้มีหน้าที่ชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
           

  เอกสารประกอบการพิจารณา 
  - แจ้งที่อยู่ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   

  ติดต่อในเวลาราชการ 8.30 น.- 16.00 น.