องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
นายนิกร หมายประโคน

นายนิกร หมายประโคน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
นายแสงชัย การบรรจง

นายแสงชัย การบรรจง

รองประธานสภาฯ
นางสาววัฒระวี ราชประโคน

นางสาววัฒระวี ราชประโคน

เลขานุการสภาฯ
นายแสงชัย การบรรจง

นายแสงชัย การบรรจง

ส.อบต.หมู่ ๑
นายนิกร หมายประโคน

นายนิกร หมายประโคน

ส.อบต.หมู่ ๒
นางฉวีวรรณ เคลือบคนโท

นางฉวีวรรณ เคลือบคนโท

ส.อบต.หมู่ ๓
นายนกเล็ก ผินสู่

นายนกเล็ก ผินสู่

ส.อบต.หมู่ ๔
นายบรรเจิด พอกประโคน

นายบรรเจิด พอกประโคน

ส.อบต.หมู่ ๕
นายวีรชัย ราชประโคน

นายวีรชัย ราชประโคน

ส.อบต.หมู่ ๖
นายจุมพล มุ่งบุญ

นายจุมพล มุ่งบุญ

ส.อบต.หมู่ ๗
นายประเทือง แจ่มประโคน

นายประเทือง แจ่มประโคน

ส.อบต.หมู่ ๘
นายธนวัฒน์ ชัยหมก

นายธนวัฒน์ ชัยหมก

ส.อบต.หมู่ ๙
 • อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภา

  สภา อบต. เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ อบต. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญของ อบต. โดยใช้มติของที่ประชุมสภา อบต. เป็นหลัก มีประธานสภา อบต. เป็นหัวหน้า

  อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. มีดังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
  2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของ อบต.
  3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

  หน้าที่ของประธานสภา

  มีหน้าที่ดำเนินการประชุมและดำเนินการกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   • ดำเนินกิจการของสภา อบต. ตามที่กฎหมายกำหนด
   • เป็นประธานของที่ประชุมสภา อบต. เว้นแต่ใขขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภา อบต.
   • บังคับบัญชาการงานใน อบต. 
   • รักษาความสงบเรียบร้อยในสภา อบต.
   • เป็นผู้แทนสภา อบต. ในกิจการภายนอก 
   • อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามกฎหมาย
   • กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

  หน้าที่ของรองประธานสภา

  มีหน้าที่ช่วยประธานสภา อบต. ปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทำกิจการตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย: ในกรณีไม่มีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา อบต. ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภา อบต. ปฏิบัติหน้าที่แทน

  หน้าที่ของเลขานุการสภา

  มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้เลขานุการสภา อบต. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • แจ้งนัดประชุมสภา อบต. ตามคำสั่งของประธานสภา อบต.
  • ชี้แจ้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือหนังสือส่งการ หรือ แนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของ อบต. ต่อที่ประชุมสภา อบต.
  • ช่วยเหลือประธานสภา อบต. จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.
  • เชิญประธานสภาชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
  • จัดทำรายงานการประชุมสภา อบต.
  • เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภา อบต. แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภา อบต.
  • ช่วยประธานสภา อบต. ในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
  • ช่วยเหลือประธานสภา อบต. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา อบต.
  • หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นหรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย


  การปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภา อบต. จะเกิดจากการประชุมสภา อบต. และมติของที่ประชุมสภา อบต. ซึ่งในปีหนึ่งจะมีการประชุม ดังนี้  

  1. สมัยประชุมสามัญสภา อบต. : ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต. จะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัยๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ โดย้องกำหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์สมัยหนึ่งและในเดือนสิงหาคมสมัยหนึ่ง
  2. สมัยประชุมวิสามัญสภา อบต. : นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ อบต. ประธานสภา อบต. นายก อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. มีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดที่มีอยู่ สามารถทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ