องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
นายยศศักดิ์ ธนูศิลป์

นายยศศักดิ์ ธนูศิลป์

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางปัญญาธร คูณศรีสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางปัญญาธร คูณศรีสุข

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวธัญญาทิพย์ สุขดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธัญญาทิพย์ สุขดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางชลนิภา เสมอภาค

นางชลนิภา เสมอภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายณัฏฐพล สระทอง  นิติกรชำนาญการ

นายณัฏฐพล สระทอง

นิติกรชำนาญการ
นายธรรมศักดิ์ ทูลประโคน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายธรรมศักดิ์ ทูลประโคน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
พันจ่าเอกศิริชัย พรรัมย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณชำนาญการ

พันจ่าเอกศิริชัย พรรัมย์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายสมศักดิ์ ภูมิประโคน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมศักดิ์ ภูมิประโคน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายประเสริฐ เอี่ยมประโคน คนงานทั่วไป

นายประเสริฐ เอี่ยมประโคน

คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)

นายอัครเดช สุทธิประภา

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 • บทบาทหน้าที่และการให้บริการสำหรับประชาชน

   สำนักงานปลัด มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลคณะกรรมการบริหารฯ งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุมงานการข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบลงานการจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปีงานขออนุมัติ ดำเนินการตามข้อบังคับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานนิเทศการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมกิจการศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบ ชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 9 งาน คือ 

   งานบริหารทั่วไป 

     มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ สารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารฯ งานทะเบียนยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการ เจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานกิจการสภา อบต. งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสำนักงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

   งานนโยบายและแผน 

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานวิชาการ งานนโยบายของ องค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ปี งานการข้อบังคับตำบลด้านงบประมาณ งานสารสนเทศระบบ คอมพิวเตอร์ และ งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์ 

   งานกฎหมายและคดี 

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล งานศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานกู้ภัย 

   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานอำนวยการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานกู้ภัย 

   งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 

   งานการเจ้าหน้าที่

     มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา  การเตรียมการเลือกตั้ง การจัดทำคำสั่งและประกาศต่าง ๆ การแจ้งมติและคำสั่งต่าง ๆ การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และการเลื่อนระดับ การสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและการคัดเลือกการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติของบุคลากร การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้บำเหน็จความชอบ งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง การลาทุกประเภท และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   งานสังคมสงเคราะห์

   งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

   งานกิจการสภา

   งานส่งเสริมการเกษตร