องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาววัฒระวี ราชประโคน

นางสาววัฒระวี ราชประโคน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายอธิพงษ์ ชาญประโคน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอธิพงษ์ ชาญประโคน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นายยศศักดิ์ ธนูศิลป์ หัวหน้าสำนักปลัด

นายยศศักดิ์ ธนูศิลป์

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางภรภัทร เชาวนาศิริ ผู้อำนวยการกองคลัง

นางภรภัทร เชาวนาศิริ

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาววัฒระวี ราชประโคน

นางสาววัฒระวี ราชประโคน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐวัตร ทิพย์นางรอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายณัฐวัตร ทิพย์นางรอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสุรพี ศรีผดุง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสุรภี ศรีผดุง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)