องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ช่องทางร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

พบเห็นการดำเนินการโครงการที่ไม่คุ้มค่าหรือมีราคาสูงเกินที่เป็นจริง
และอาจส่อลักษณะไปในทางทุจริต โปรดแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง