องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 • ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

  • การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
  • การจัดทำฐานข้อมูล
  • การจัดการข้อร้องเรียน
  • การบริการประชาชน
  • ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน

 • ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
 • ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
 • ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
 • ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล