องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 

ประวัติความเป็นมา

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกสถานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2  บ้านโคกย่าง  ตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ทำเลที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย  ไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  6  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ  50  กิโลเมตร  อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2  บ้านโคกย่าง   ตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางแยกถนนลาดยาง (สายประโคนชัย-โคกเมือง)  ไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ประมาณ  430 เมตร

อาณาเขต 

เขตการปกครองมีพื้นที่ประมาณ  44.00  ตารางกิโลเมตร หรือ  27,500  ไร่

ทิศเหนือ         มีอาณาเขตติดกับตำบลประทัดบุ และตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้              มีอาณาเขตติดกับตำบลปังกู และตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดกับตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก       มีอาณาเขตติดกับตำบลตาเป็ก  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และตำบลประทัดบุ  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

เขตการปกครอง

ชุมชนในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย

หมู่ที่ 1  บ้านตะแบก 
หมู่ที่ 2  บ้านโคกย่าง 
หมู่ที่ 3 บ้านบัวพระ 
หมู่ที่ 4  บ้านตาจรุ้ก 
หมู่ที่ 5  บ้านเก็ม
หมู่ที่ ุ6  บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 7  บ้านตะโก 
หมู่ที่ 8  บ้านโคกเบง 
หมู่ที่ 9  บ้านกันตุยจูน

สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพของประชากร
อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา)  เป็นหลัก  อาชีพเสริม เช่น  เลี้ยงสัตว์, ทอผ้าฝ้ายผ้าไหม, ทอเสื่อกก, เพาะเห็ดฟาง  เป็นต้น

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ดังนี้

     * ข้าว  พันธุ์ที่ใช้ปลูก  พันธุ์ข้าวหอมมะลิ  105  พื้นที่ปลูก  23,031  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  450  กิโลกรัม/ไร่  และข้าวพันธุ์เมล็ดเล็ก  เมล็ดใหญ่  พื้นที่ปลูก  790  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  440  กิโลกรัม/ไร่

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 1. สถานีบริการน้ำมัน      จำนวน  2 แห่ง
 2. ร้านอาหาร                  จำนวน  3 แห่ง
 3. ร้านค้าขายของชำ       จำนวน56 แห่ง
 4. โรงสี                          จำนวน  19 แห่ง
 5. ร้านเสริมสวย              จำนวน  1 แห่ง
 6. ร้านซ่อมรถ                 จำนวน  2 แห่ง
 7. ร้านซ่อมไฟฟ้า            จำนวน  1 แห่ง
 8. ร้านซ่อมทีวี                จำนวน  1 แห่ง
 9. ร้านซ่อมมือถือ            จำนวน  1 แห่ง           
 10. ร้านรับซื้อข้าวเปลือก  จำนวน  2 แห่ง
 11. ร้านเฟอร์นิเจอร์           จำนวน1 แห่ง

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกย่าง   
 2. โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  2 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกย่างมัธยมศึกษา (ม.1-3 ขยายโอกาส)​​​​​​ โรงเรียนบ้านเก็ม
 3. สถาบันและองค์กรศาสนาวัด  จำนวน  3   แห่ง ได้แก่ วัดบ้านโคกย่าง  บ้านโคกย่าง  หมู่ที่2 วัดสมานสามัคคี บ้านเก็ม หมู่ที่ 5 วัดสหมิตรนฤมานบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง  มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลโคกย่าง  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

การสาธารณสุข
โรงพยาบาล      จำนวน  1   แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกย่างรับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน           
มีบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 คน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 72 คน       
อัตราการมีและใช้ส้วมราด   ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์

 1. เพื่อป้องกันภัยที่เกิดขึ้นในยามปกติและฉุกเฉิน  ลดความเสียหาย  และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน                 
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้รองรับสถานการณ์ขณะก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัยและแก้ไข  ฟื้นฟูสถานการณ์หลังการเกิดภัยขึ้น
 3. เพื่อให้การปฏิบัติงาน  ดำเนินการอย่างมีรูปแบบ  มีขั้นตอนที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพและ         ประสิทธิผลแก่ประชาชน
 4. เพื่อให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถประสานงาน และทำงานร่วมมือกันได้ดี
 5. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถในการป้องกัน ระงับ บรรเทาและการฟื้นฟูบูรณะทันสถานการณ์ปัจจุบัน
และได้รับความร่วมมือจากทางสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย  โดยมีสายตรวจตลอดเวลาประกอบกับราษฎรเป็นคนในพื้นที่และมีอาสาสมัครของแต่หมู่บ้าน ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของแต่ละหมู่บ้านช่วยอีกแรงหนึ่งจึงทำให้ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีน้อยและในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

มีถนนระหว่างตำบล,อำเภอ,จังหวัดมีเส้นทางดังต่อไปนี้

ถนนลาดยางทางหลวง หมายเลข  บร.3099ถนนประโคนชัย –โคกเมืองระยะทาง  1   กิโลเมตร
ทางหลวงชนบท  ถนนลาดยาง  สายบ้านโคกย่าง-ศรีสุข  ระยะทาง  4.45  กิโลเมตร
ทางหลวงชนบท ถนนลาดยาง สายบ้านตาจรู๊ก-บ้านหนองกระต่าย ตำบลประทัดบุ ระยะทาง8  กิโลเมตร
ถนนภายในหมู่บ้าน  สภาพถนนภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง,  ถนน  คศล. และเป็นถนนลูกรังเป็นบางส่วน  และถนนดินตามไร่นา
 

การโทรคมนาคม

ตู้ไปรษณีย์                            จำนวน    1  แห่ง
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย            จำนวน     9  แห่ง
อินเทอร์เน็ตตำบล                 จำนวน     3  แห่ง
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง             
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล โรงเรียนบ้านโคกย่าง
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล  โรงเรียนบ้านเก็ม

การไฟฟ้า

     ตำบลโคกย่างมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  แต่ยังจำเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้าโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม ทั้งขยายหมู่บ้าน และทำการเกษตร  ขยายออกนอกหมู่บ้านไปไร่นา มีความต้องการเป็นจำนวนมาก จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน  50  ครัวเรือน 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     - หนองน้ำ  19  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น             จำนวน      1        แห่ง   
บ่อบาดาล           จำนวน      17      แห่ง   
ประปาหมู่บ้าน     จำนวน     7        แห่ง    
ฝาย                     จำนวน     4        แห่ง
อ่างเก็บน้ำ           จำนวน     1        แห่ง    

ข้อมูลอื่นๆ

         -  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้แก่  ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกพลวง  จำนวน  2,735  ไร่และพื้นที่เขตป่าช้า จำนวน 4  แห่ง

ข้อมูลประชากร

องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกย่าง  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  4,304  คน  แยกเป็นชาย  2,098  คน  หญิง  2,206  คน  โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

-  จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  1,187  หลังคาเรือน

-  จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์  4,307  คนรายละเอียดดังนี้


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านตะแบก

319

334

653

188

2

บ้านโคกย่าง

355

411

766

215

3

บ้านบัวพระ

159

142

301

71

4

บ้านตาจรู๊ก

293

310

603

177

5

บ้านเก็ม

128

140

268

76

6

บ้านโคกสูง

263

305

568

150

7

บ้านตะโก

146

166

312

93

8

บ้านโคกเบง

280

263

543

143

9

บ้านกันตุยจูน

152

141

293

74

รวม

2095

2,212

4,307


1187

กลุ่มอาชีพในชุมชน 
การรวมกลุ่มของประชาชน มีดังนี้

 1. กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน
 2. กลุ่มเกษตรกร                             
 3. กลุ่มเพาะเห็ด           
 4. กลุ่มทอผ้าไหม
 5. กลุ่มแปรรูปอาหาร                     
 6. กลุ่มดอกไม้จันทน์ของชำร่วย   
 7. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                   
 8. กลุ่มทอสื่อกก     
 9. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
 10. กลุ่มสตรีพัฒนา 

-ฯลฯ

สถานที่สำคัญ

จุดเด่นของพื้นที่ เป็นทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำ  ช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านสามารถนำสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล  ที่มีอยู่  เช่น  ผ้าไหม  ผ้าไทย  เสื่อกก  และเครื่องจักสานต่าง ๆ นำไปเร่ขายสร้างรายได้  แก่ครอบครัว  นักท่องเที่ยวมักนิยมแวะพักริมทาง  พื้นที่เป็นสวนป่าไม้  หนองน้ำปูคีบ   อ่างเก็บน้ำห้วยปูน  ช่วยให้มีการซื้อขายสินค้าของตำบลเพิ่มมากขึ้น