องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 
  • วิสัยทัศน์

              สังคมดี  มีคุณธรรม นำเศรษฐกิจ  ชีวิตชุมชนยั่งยืน

  • พันธกิจ
  • ยุทธศาสตร์