องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565

29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ร่วมกับหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกย่าง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)