องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ กองทุน เพื่อพิจารณาร่างแผนโครงการประจำปี 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างได้จัดประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ กองทุน เพื่อพิจารณาร่างแผนโครงการประจำปี 2565 ตามแนวคิดนโยบายและกรอบการดำเนินงานกองทุนโดยจะมุ่งเน้นขับเคลื่อนแผนงานโครงการกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของประชาชนและเน้นการติดตามประเมินผล โดยมีหน่วยงานกลุ่มองค์กรชุมชนที่นำส่งโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติจำนวน 14 โครงการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติโครงการทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน