องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 14 เดือน มกราคม 2565 เพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามแบบประเมินผลแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)&พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อ12(3) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์