องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 พร้อมให้นโยบายแก่ข้าราชการ ลูกจ้างในเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายอุดร รัตน์ประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ได้ประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 พร้อมให้นโยบายแก่ข้าราชการ ลูกจ้างในเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)และให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่